logo.jpg

Преглед новости

Повратак на почетну страницу

11.01.2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИKА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Министар финанасија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији а у вези са Законом о порезима на имовину, донео ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИKА О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), који је ступио на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године.

ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИКА И ОБРАЗАЦА ППИ-1 за 2019. и ППИ-2 за 2019. годину.

У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике које воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге-физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

Пријава у електронском облику подноси се преко портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације-ЈИС ЛПА на адреси https://lpa.gov.rs

30.11.2018.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА 2019. год

У циљу утврђивања пореза на имовину за 2019. годину, у складу са Законом о порезима на имовину, донета је:

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.108/2018)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.108/2018)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

20.11.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Секретаријат за јавне приходе обавештава све кориснике упита стања преко WEB-a

Секретаријат за јавне приходе обавештава све кориснике упита стања преко WEB-а да 20.11.2018.године сервис „Упит стања“ неће бити доступан због радова на унапређењу и одржавању система.

Преглед уплата ће бити доступан.

Хвала на разумевању
Секретаријат за јавне приходе

09.11.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2018 године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

03.10.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 44/18) прописано је да 1.10.2018. године почиње примена одредбе члана 160. овог закона којом је одређено да престају да важе одредбе закона и других прописа наведених у ставу 1. тачке 1.-117. истог члана, у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.
У складу са наведеним, обавештавамо привредна друштва и предузетнике да од 01.10.2018. године немају обавезу употребе печата приликом достављања пријава, захтева и поднесака надлежним одељењима Секретаријата за јавне приходе.

22.08.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Секретаријат за јавне приходе обавештава све кориснике упита стања преко WEB-a

Секретаријат за јавне приходе обавештава све кориснике упита стања преко WEB-а да од петка 24.08.2018.године, од 14:00 часова до уторка 28.08.2018.године сервис „Упит стања“ неће бити доступан због радова на унапређењу и одржавању система.

Хвала на разумевању
Секретаријат за јавне приходе

09.08.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2018. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

10.05.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2018. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

06.02.2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2018. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја. Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2018. годину једнак је износу пореза за последњи квартал за 2017. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

31.12.2017.
Спискови дужника

Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 108/16), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 31.12.2017. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

25.12.2017.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА 2018. год

У циљу утврђивања пореза на имовину за 2018. годину, у складу са Законом о порезима на имовину, донета је:

ОДЛУKА О ИЗМЕНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.95/2017)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

којом је прописано да порез на имовину за 2018. годину за непокретност обвезника који не води пословне књиге, за одговарајућу површину исте непокретности, не може бити утврђен у већем износу од припадајуће пореске обавезе тог обвезника за 2017. Годину.

10.11.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2017. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

08.11.2017.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА 2018. год

У циљу утврђивања пореза на имовину за 2018. годину, у складу са Законом о порезима на имовину, донета је:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.78/2017)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.78/2017)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.78/2017)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

10.08.2017.
Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2017. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

30.06.2017.
Спискови дужника

Градска управа града Београда, Секретаријат за јавне приходе, у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 108/16), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 30.06.2017. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

10.05.2017.
Уплата другог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2017. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

06.04.2017.
Упит стања није доступан

Због редовног одржавања базе података у периоду од 08.04.2017. од 15 часова до 09.04.2017. до 23:30 часова неће бити доступан упит стања.

Хвала на разумевању
Секретаријат за јавне приходе

06.02.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ – Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2017. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2017. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2017. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Износ пореске обавезе коју треба измирити на име првог квартала за 2017. годину једнак је износу пореза за последњи квартал према решењу за 2016. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе, која врше пријем странака сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 08:00 до 18:30 часова.

27.01.2017.
ОБРАЗОВАН ЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Сл.лист града Београда“, бр.2/17), која је ступила на снагу 27.01.2017.године, образован је Секретаријат за јавне приходе, као нова организациона јединица Градске управе града Београда.

У вези са наведеним изменама, Секретаријат за јавне приходе наставља да обавља послове утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода које је обављао Секретаријат за финансије - Управа јавних прихода, тако да сва документа у вези ових послова треба убудуће насловити на Секретаријат за јавне приходе.

16.01.2017.
Упит стања са 31.12.2016. до израде Годишњег обрачуна

Обавештавамо обвезнике који користе упит стања преко портала ЛПА, да је салдо упита закључно са 31.12.2016. године.
Стање са 31.12.2016. трајаће до израде годишњег обрачуна за 2016-у годину.

31.12.2016.
Спискови дужника

Управа јавних прихода града Београда у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 108/16), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 31.12.2016. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

30.11.2016.
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ЗА 2017. год

У циљу утврђивања пореза на имовину за 2017. годину, у складу са Законом о порезима на имовину, донета је:

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.113/2016)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.113/2016)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

28.11.2016.
НОВО РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНKАМА

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава грађане да ће одељења јавних прихода за подручја градских општина, ПОЧЕВ ОД 01.12.2016.ГОДИНЕ, СРЕДОМ ПРИМАТИ СТРАНКЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8 ДО 18, 30 ЧАСОВА (УМЕСТО ОД 8 ДО 20 ЧАСОВА), док се осталим радним данима пријем странака врши као и до сада, од 8 до 14 часова.

10.11.2016.
Уплата четвртог квартала годишњег пореза на имовину

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. новембар 2016. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 8 до 20 часова.

08.08.2016.
Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август 2016. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 8 до 20 часова.

30.06.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавамo обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица, који испуњавају услове за повољније одлагање плаћања дугованог пореза сходно одредбама Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), који је ступио на снагу 04. марта 2016. године, да рок за подношење захтева за повољније одлагање плаћања дугованог пореза на рате, најдуже до 60 месеци, уз отпис камате, истиче у понедељак, 04. јула 2016. године.

Захтев се подноси надлежним одељењима Управе јавних прихода на обрасцу ЗОПДП .

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда позивом на бројеве телефона који су објављени на овом сајту, као и директно, доласком у надлежна одељења Управе, радним даном од 08 до 14 часова.

14.05.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Упит стања преко WEB-a, 14.05.2016. и 15.05.2016. године неће бити доступан због ажурирања стања.

01.04.2016.
ПОВОЉНИЈЕ ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА

Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), који је ступио на снагу 04. марта 2016. године, омогућено је свим пореским обвезницима да поднесу захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате, најдуже до 60 месеци, уместо досадашњих 24 месеца, уз отпис камате.

Порески обвезници који имају дуговани порез који у себи не садржи камату, који не прелази износ од 2.000.000 динара, а доспео је за плаћање до 04. марта 2016. године, и који је као такав евидентиран у пореском рачуноводству, под одговарајућим условима прописаним наведеним законом и Правилником о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате („Сл. гласник РС“, бр. 28/16), могу остварити право на одлагање плаћања тог дугованог пореза, уз отпис 100% камате.

Захтев се подноси надлежним одељењима Управе јавних прихода на обрасцу ЗОПДП, у периоду од 01. априла до 04. јула 2016. године.

08.02.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 17. фебруар 2016. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину, који се плаћа у висини последње кварталне обавезе за 2015. годину.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када je пријем странака у времену од 8 до 20 часова.

03.02.2016.
OБAВEШTEЊE

Oбaвeштaвaмo Вaс дa je, дaнa 29.01.2016. гoдинe дoнeтo РEШЕЊE O ИЗMEНИ РEШEЊA O УTВРЂИВAЊУ ИЗНOСA ПРOСEЧНE ЦEНE КВAДРATНOГ METРA OДГOВAРAJУЋИХ НEПOКРETНOСTИ ПO ЗOНAMA НA TEРИTOРИJИ ГРAДA БEOГРAДA ЗA УTВРЂИВAЊE ПOРEЗA НA ИMOВИНУ ЗA 2015.ГOДИНУ („Сл. лист грaдa Бeoгрaдa“, БР.2/2016).

01.02.2016.
OБAВEШTEЊE - КAНЦEЛAРИJA У КAЛУЂEРИЦИ

У просторијама Месне заједнице Калуђерица, на адреси Краља Петра Првог бр. 7а, Општина Гроцка, почела је са радом издвојена канцеларија Управе јавних прихода – Одељења за подручје Градске општине Гроцка. Радно време за пријем странака је сваког радног дана од 08 до 14 часова, а контакт телефон 011/3413-715 локал 108.

31.12.2015.
Спискови дужника

Управа јавних прихода града Београда у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 112/15), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 31.12.2015. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

04.12.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа јавних прихода обавештава све кориснике упита стања преко Интернета да у недељу 06.12.2015 године сервис „Упит стања“ неће бити доступан због радова на унапређењу система.

Хвала на разумевању,
Управа јавних прихода града Београда

30.11.2015.
У СKЛАДУ СА ЗАKОНОМ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ, ДОНЕТА ЈЕ:

ОДЛУKА О ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.69/2015)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ИЗМЕНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.69/2015)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.69/2015)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ РЕШЕЊА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ KВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОKРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016.ГОДИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.70/2015)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ РЕШЕЊА

10.11.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 16. новембар 2015. године рок за уплату обавезе за четврти квартал годишњег пореза на имовину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата и прекршајну одговорнаост за неплаћање обавезе у прописаном року.

Обвезницима који имају дуговања Управа јавних прихода ће доставити опомене, након чега ће бити покренути и поступци принудне наплате у случајевима неплаћања износа по издатим опоменама.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова изузев среде, када је пријем странака у времену од 8 до 20 часова.

30.09.2015.
Спискови дужника

Управа јавних прихода града Београда у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 105/14), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 30.09.2015. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

10.08.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2015. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате и прекршаја због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када је пријем странака у времену од 8 до 20 часова.

03.07.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ-ПРЕСТАНАK ПРОДУЖЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАKА

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава грађане да се од понедељка, 06.07.2015. године, радно време враћа на стари режим, што значи да надлежна одељења за подручја градских општина примају станке сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 20 часова.

30.06.2015.
Спискови дужника

Управа јавних прихода града Београда у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 105/14), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 30.06.2015. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

09.06.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ-ПРОДУЖЕНО РАДНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ СТРАНАKА

Управа јавних прихода града Београда обавештава грађане да се за све потребне информације у вези са порезом на имовину физичких лица за 2015. годину, могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода, која ће у наредном периоду, почевши од среде, 10.06.2015. године, сваког радног дана примати странке од 08 до 20 часова.

15.05.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕСЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊА ОБРЕНОВАЦ

Управа јавних прихода - Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Обреновац, обавештава грађане да од 15.маја 2015.године обавља послове на новој адреси, улица Војводе Мишића бр. 195, у Обреновцу, у згради Услужног центра општине Обреновац.

31.03.2015.
Спискови дужника

Управа јавних прихода града Београда у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 105/14), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 31.03.2015. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

05.03.2015.
Обавештавамо Вас да је, дана 02.03.2015. године донето

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ KВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОKРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.13/2015)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ РЕШЕЊА

12.02.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 18. фебруар 2015. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину, који се плаћа у висини последње кварталне обавезе за 2014. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када је пријем странака у времену од 08 до 20 часова.

22.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Одлуком о условном отпису камата и мировању пореског дуга по основу одређених изворних јавних прихода града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 70/12 и 8/13) мали порески обвезници (физичка лица, предузетници, микро, мала и средња предузећа) који су до краја 2014. године испунили услов за мировање, стичу право на плаћање валоризованог главног пореског дуга на 24 месечне рате без средства обезбеђења, почев од 01. јануара 2015. године. Главни порески дуг који је обвезник имао на дан 31. октобар 2012. године валоризује се индексом потрошачких цена до 31. децембра 2014. године.

За време плаћања главног пореског дуг на рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа текуће обавезе.

Обавештавају се мали порески обвезници који су од 01. јануара 2015. године стекли право на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, да се о износу доспелих месечних рата и текућих обавеза могу информисати у надлежном општинском одељењу Управе јавних прихода.

Над пореским обвезником који у периоду плаћања главног пореског дуга на рате не измири текућу обавезу или рату, Управа јавних прихода одмах спроводи поступак принудне наплате сходно Закону о пореском поступку и пореској администрацији.

Управа јавних прихода града Београда

19.01.2015.
ОБАВЕШТЕЊЕ – НАKНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Обавештавамо Вас да је Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 96/14), прописано да од 01.01.2015. године Управа јавних прихода врши администрирање ове накнаде за коришћење пословног простора.

Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине

Одлуком је прописано да висину накнаде за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање пословне делатности привредних субјеката утврђује Управа јавних прихода на основу пријаве за утврђивање накнаде и других података којима располаже. Пословне просторије су све просторије у којима се обавља пословна делатност, укључујући и станове у којима се искључиво обавља пословна делатност.

Обвезници плаћања накнаде, сходно члану 4. Одлуке, су имаоци права својине на непокретности, односно закупци ако се непокретност користи по основу права закупа.

У складу са чланом 7. Одлуке обвезник накнаде дужан је да надлежном одељењу Управе јавних прихода поднесе пријаву у року од 15 дана од дана почетка коришћења непокретности, као и да сваку промену која има утицаја на утврђивање накнаде пријави у року од 15 дана од дана настале промене.

Чланом 15. Одлуке прописана је обавеза обвезника накнаде да надлежном одељењу Управе јавних прихода поднесе пријаву најкасније до 31. јануара 2015. године Управе јавних прихода .

Образац пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Образац П ЕKО ) можете преузети на сајту Управе јавних прихода:

Образац пријаве за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Одељења по градским општинама:

Барајево, Светосавска 2, тел. 8302-637
Вождовац, Устаничка 53, тел. 2443-192; 2441-071 локал 103
Врачар, Његошева 77, тел. 3081-417; 3081-415
Гроцка, Бул. ослобођења 39, тел. 8501-533
Звездара, Захумска 23а, тел. 2422-852; 2424-264
Земун, Магистратски трг 1, тел. 3778-634; 3778-636
Лазаревац, Kарађорђева 39, тел. 8120-808
Младеновац, Kраља Петра Првог 217, тел. 7740-659
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, тел. 3106-839; 3106-836
Обреновац, привремено на адреси Милоша Обреновића 189, у згради хотела „Обреновац“
Палилула, Илије Гарашанина 5, тел. 3340-165; 3348-583
Раковица, Мишка Kрањца 12, тел. 3051-806; 3051-856
Савски венац, Kнеза Милоша 69, тел. 2061-763; 2061-902
Сопот, Kосмајски трг 5, тел. 2834-012
Стари град, Македонска 42, тел. 3300-542, 3300-688
Сурчин, Војвођанска 120, тел. 8443-754
Чукарица, Љешка 11, тел. 3052-420; 3052-423

31.12.2014.
Спискови дужника

Управа јавних прихода града Београда у складу са одредбама члана 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник РС”, бр. 80/02, …, 105/14), објављује спискове дужника по основу изворних јавних прихода из своје надлежности (порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнада за коришћење грађевинског земљишта) на дан 31.12.2014. године и то:

- Правних лица са пореским дугом од 20.000.000 динара и вишем,

- Предузетнка са пореским дугом од 5.000.000 динара и вишем.

28.11.2014.
У СKЛАДУ СА ЗАKОНОМ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ, ДОНЕТА ЈЕ:

ОДЛУKА О ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.87/2014)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУKЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.87/2014)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ KВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОKРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015.ГОДИНУ
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.88/2014)
  ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

26.03.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ

Управа јавних прихода града Београда обавештава обвезнике који воде пословне књиге – правна лица, да је 31. март крајњи рок за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину, подношење пореских пријава и плаћање доспелих обавеза пореза на имовину за први квартал 2014. године.

Према последњим изменама Закона о порезима на имовину, од 01. јануара 2014. године обвезници који воде пословне књиге врше самоопорезивање, што значи да у складу са законским одредбама сами утврђују порез на имовину за 2014. годину.

Kако је изузетно мали број обвезника до сада извршио своје законске обавезе, позивамо их да то учине најкасније до 31. марта.

Напомињемо да неподношење пореске пријаве, необрачунавање и неплаћање пореза представља порески прекршај, за који су предвиђене новчане казне сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, које износе до 100.000 за одговорно лице у правном лицу, а за правно лице од 500.000 динара и више, процентуално до 20% износа пореза утврђеног у поступку пореске контроле.

Ради омогућавања благовременог пријема пореских пријава, надлежна одељења Управе јавних прихода ће до 31. марта радити продужено и то:
  -   среда, 26.03. од 08.00 до 20.00 сати;
  -   четвртак, 27.03. од 08.00 до 20.00 сати;
  -   петак, 28.03. од 08.00 до 20.00 сати;
  -   субота, 29.03. од 08.00 до 16.00 сати;
  -   понедељак, 31.03. од 08.00 до 20.00 сати.

19.02.2014.
ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕСЕЉЕЊЕ ОДЕЉЕЊА МЛАДЕНОВАЦ

Управа јавних прихода - Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Младеновац, обавештава грађане да од 24.фебруара 2014.године обавља послове на новој адреси, улица Kраља Петра Првог бр. 217, у Младеновцу.

Због пресељења, УЈП – Одељење Младеновац ће у четвртак 20.02.2014.године, примати странке до 12 часова на старој адреси, док се у петак 21.02.2014. године неће вршити пријем странака.


Нови контакт телефон УЈП Одељења Младеновац је 011/7740-659

13.01.2014.
НОВОСТИ - ПРАВИЛНИK О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Министар финанасија је, у складу са Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији , донео ПРАВИЛНИK О ОБРАСЦИМА ПОРЕСKИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013), који је ступио на снагу 1.јануара 2014. године И примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01.јануара 2014.године.


ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНОГ ПРАВИЛНИKА И ОБРАЗАЦА PPI – 1 za 2014. И ППИ-2 за 2014.

Изузетно, за непокретности за које је пореска обавеза настала а пореска пријава није поднета до 31. децембра 2013. године, пореска пријава се подноси на одговарајућем обрасцу који је важио до 31.12.2013.године, прописаном Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Службени гласник РС", бр. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13).


ПРЕУЗМИТЕ ОБРАСЦЕ ППИ –1 до 2013. И ППИ-2 до 2013.

29.11.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ - У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ
ОБАВЕШТЕЊЕ - У СKЛАДУ СА ЗАKОНОМ О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ:
ОДЛУKА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.56/2013)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.56/2013)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

ОДЛУKА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.55/2013)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ KВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОKРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014.ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР.56/2013)
ПРЕУЗМИТЕ ТЕKСТ НАВЕДЕНЕ ОДЛУKЕ

13.11.2013
ОБАВЕШТЕЊЕ

УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да 15.новембра 2013.године доспева четврти квартал за уплату годишњег пореза на имовину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Обвезницима који имају дуговања Управа јавних прихода ће доставити опомене, након чега ће бити покренути и поступци принудне наплате у случајевима неплаћања износа по издатим опоменама.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 часова, односно средом од 08 до 20 часова.

02.08.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ - РАДНО ВРЕМЕ СЕ ВРАЋА НА СТАРИ РЕЖИМ
УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава грађане да се од понедељка, 05.08.2013. године, радно време враћа на стари режим, што значи да надлежна одељења за подручја градских општина примају станке сваког радног дана од 8 до 14, а средом од 8 до 20 часова.
29.07.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ - РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНKАМА
УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА обавештава грађане да ће у наредном периоду одељења јавних прихода за подручја градских општина радити са странкама од 8 до 20 часова, због издатих опомена у месецу јулу 2013. године и очекиваног повећаног прилива странака.
01.07.2013.
УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСKЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ НА НОВОЈ АДРЕСИ
УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСKЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА, ОБАВЕШТАВА ГРАÐАНЕ ДА ОД 01.ЈУЛА 2013.ГОДИНЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ НА НОВОЈ АДРЕСИ, У ОБЈЕKТУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ВУKОВ СПОМЕНИK“, УЛИЦА ЗАХУМСKА БР.23А, У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ГРАДСKЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА.

РАДНО ВРЕМЕ СА СТРАНKАМА ЈЕ СВАKОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 14, А СРЕДОМ ОД 8 ДО 20 ЧАСОВА.
10.04.2013.
ОБАВЕШТЕЊЕ
УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ће у току априла месеца обвезницима доставити решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за 2013.годину. Обвезницима физичким лицима која не воде пословне књиге, за одговарајућу површину исте непокретности, порез на имовину неће бити утврђен у већем износу у односу на прошлу годину.

Разлику између пореза утврђеног решењем о утврђивању пореза на имовину за 2013.годину и аконтационо уплаћеног пореза за тромесесечје за које је пореска обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења за 2013.годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

Рок за плаћање пореза на имовину за други квартал је 15. мај 2013.године.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним одељењима Управе јавних прихода града Београда, која врше пријем странака радним даном од 08 до 14 и средом од 08 до 20 часова.

25.03.2013.
РОK ЗА СТИЦАЊЕ УСЛОВА ЗА МИРОВАЊЕ ДУГА ЈЕ 31. МАРТ 2013.године

У Службеном листу града Београда, број 08/2013 од 22.03.2013.године, објављена је Одлука о измени Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга по основу одређених изворних јавних прихода града Београда, којом се рок за плаћање текућих обавеза, које доспевају за плаћање почев од 1. новембра 2012. године, помера са 31. јануара на 31. март 2013. године.

Уплатом текућих обавеза доспелих за плаћање у периоду од 1. новембра 2012 до 31. марта 2013. године са припадајућом каматом обвезници стичу право на мировање главног пореског дуга и условни отпис камате доспеле до 31. октобра 2012. године.

Док траје мировање дуга, даље текуће обавезе настале у периоду мировања такође морају редовно да се измирују и то је услов да се у складу са Одлуком отпишу камате. Уколико се то не учини, главном дугу се приписује сва припадајућа камата, у складу са законом.

Обвезници који изврше плаћање свих текућих обавеза и ревалоризованог главног пореског дуга стичу право да им се аутоматски изврши отпис ненаплаћене камате доспеле до 31. октобра 2012. године.

11.01.2013.
Одлука о комуналним таксама
У „Сл. листу града Београда“ бр. 65/2012. године објављена је Одлука о локалним комуналним таксама за територију града Београда која ће се примењивати од 01.01.2013. године.

У складу са значајним изменама Закона о финансирању локалне самоуправе у делу који се односи на локалне комуналне таксе, припремљена је и усвојена нова Одлука о локалним комуналним таксама.


Од 01.10.2012. године укинуте су локалне комуналне таксе за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, држање и коришћење чамаца и сплавова на води, држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, коришћење обале у пословне и било које друге сврхе и држање кућних и егзотичних животиња.

Управа јавних прихода града Београда у 2013. години врши утврђивање, контролу и наплату локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, коришћење рекламних паноа односно објеката и средстава за оглашавање, коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе и држање средстава за игру („забавне игре“).

Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и коришћење рекламних паноа односно објеката и средстава за оглашавање су сва правна лица и предузетници који обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, сва велика и средња правна лица која обављају друге непоменуте делатности, као и мала правна лица и предузетници која обављају друге непоменуте делатности уколико имају годишњи приход већи од 50.000.000 динара.

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делатности обвезника, односно делатности коју обвезник обавља предвиђену Законом о финансирању локалне самоуправе, величине правних лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по зонама у којима се налази пословни објекат на којем је истакнута фирма.

Предузетницима и средњим и малим правним лицима која не обављају делатност казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, обавеза по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору за 2013. годину умањује се за 20% уколико су доспеле обавезе по основу овог тарифног броја измирили до краја 2012. године.

Износи локалне комуналне таксе за коришћење рекламних паноа односно објеката и средстава за оглашавање ограничени су у висини од 20% од највиших износа таксе за истицање фирме на пословном простору утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе.

Плаћање локалне комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе и за држање средстава за игру („забавне игре“) уређено је на исти начин као и претходне 2012. године, с тим да су износи за утврђивање ове две таксе повећани за 5,5% у складу са планираном инфлацијом за 2013. годину.

Накнада за коришћење грађевинског земљишта се у 2013. години утврђује на основу истих критеријума и на исти начин као у 2012. години, а прописани износи за утврђивање накнаде повећани су за 5,5% у складу са планираном инфлацијом за 2013. годину.

28.12.2012.
Одлука о условом отпису камата и мировању дугa
Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга по основу одређених изворних јавних прихода града Београда Скупштина града Београда донела је на седници одржаној у петак, 28. децембра 2012.године Одлуку о условном отпису камата и мировању пореског дуга по основу одређених изворних јавних прихода („Сл. лист града Београда”, бр. 70/2012).
Одлука се односи на изворне јавне приходе града Београда које администрира Управа јавних прихода и то: порез на имовину, локалне комуналне таксе и накнаду за коришћење грађевинског земљишта.
Одлуком је прописано да главни дуг на дан 31. октобра 2012. године, може да мирује до краја 2013. (за велика правна лица) односно до краја 2014. године (за сва правна лица сем великих, предузетнике и физичка лица) и да камата обрачуната и ненаплаћена до 31. октобра 2012. године може бити отписана, уз испуњење Одлуком одређених услова.

 
Да би се обвезнику омогућило право на мировање главног пореског дуга и условни отпис камата, неопходно је да испуни следеће услове:

  • да до краја јануара 2013. године плати обавезе које су доспеле од 01. новембра до 31. децембра 2012. године.
  • да у периоду мировања измирује благовремено све текуће обавезе које доспевају од 01. јануара 2013. године.

Значи, први услов који обвезници треба да испуне да би стекли право на мировање главног пореског дуга је да до 31. јануара 2013. године плате све обавезе које доспевају у периоду од 01. новембра 2012. до 31. јануара 2013. године (са припадајућом законском каматом уколико плаћање врше после прописаних рокова доспећа).
Након тога, у периоду примене Одлуке, обвезници треба да плаћају све текуће обавезе у прописаним роковима доспећа.
Главни порески дуг треба да буде плаћен у току периода мировања, с тим да се исти увећава за индекс раста потрошачких цена до дана уплате. Уколико се главни порески дуг не плати у овим роковима, а обвезник редовно измирује текуће обавезе, постоји могућност одлагања плаћања главног дуга још две године. Уколико обвезник не испуни све прописане услове за мировање, главном дугу се приписује припадајућа камата, у складу са законом.
На основу ове одлуке, Управа јавних прихода града Београда по службеној дужности прекида поступке принудне наплате из новчаних средстава (блокаде рачуна).
Право на мировање се утврђује по службеној дужности обвезницима који испуне прописане услове, без подношења посебног захтева. Изузетно, посебан захтев треба да поснесу обвезници којима је одобрено одложено плаћање пореског дуга, као и обвезници којима је донето решење о принудној наплати, осим блокаде рачуна (из непокретности, покретних ствари, из зарада и пензија).
Право на отпис камате у складу са Одлуком има и обвезник који на дан 31. октобра 2012. године дугује само камату, као и обвезник који нема текуће обавезе, уколико измири главни порески дуг до 31. децембра 2014. године.

  Одлука о условом отпису камата и мировању дуга

 

20.12.2011.
Отворен је сервис за преглед упита стања обвезника преко Интернета
Отворен је сервис за преглед упита стања обвезника преко Интернета.
Уколико желите да проверите стање на својим рачунима преко Интернета, потребно је да претходно отворите кориснички налог, за који предајете захтев преко линка на овој страници (лист кориснички сервис), или у једном од одељења Управе јавних прихода. Након добијања потврде о отвореном налогу са лозинком у одељењу коме сте захтев поднели, можете приступити прегледу стања преко Интернета.